2016-03-21

Uzgodnienie - wykorzystywanie dróg publicznych w sposób szczególny

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym, w przypaku korzystania z dróg publicznych w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewozy kolejkami turystycznymi i inne imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w spoób szczególny), należy uzyskać zezwolenie.

Organizator imprezy jest zobowiązany do uzgodnienia z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprezy planowanej na drogach publicznych na terenie powiatu augustowskiego.

Wniosek należy złożyć wraz z dokumentacją imprezy, określający miejsce i czas trwania imprezy, jej przebieg, liczbę uczestników, rodzaje i środki przewidziane do zabezpieczenia imprezy stosownie do przewidywanych przez organizatora zagrożeń (należy określić przewidywane zagrożenia oraz przedstawić przewidywane środki zabezpieczenia ratowniczego).

 

Termin załatwienia: do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Przykładowy wzór wniosku w załaczeniu.

 

Wniosek składa się:

1.       pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego,

2.       pisemnie, składając wniosek osobiście w sekretariacie komendy,

3.       faksem lub pocztą e-mail (UWAGA: w tym przypadku wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie podpisu osobiście lub przesłania oryginału wniosku w wersji papierowej z podpisem pocztą tradycyjną),

4.       elektronicznie za pośrednictwem ePUAP (zakładka ESP elektroniczna skrzynka podawcza - pismo ogólne do urzędu).

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się