2016-03-21

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg, zażaleń, wniosków i petycji.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie lub w jego zastępstwie Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do 1600 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, ul. K. Brzostowskiego 2 

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.

 

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach pracy, tj. od 730 do 1530.

 

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do 1545 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3.

 

Po godzinach pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie skargi, wnioski i petycje można składać do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

      

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie można:

 

 1. Złożyć pismo, podanie, wniosek, skargę lub petycję

o   przyjmuje Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, pokój Nr 301,

 2. Uzyskać dostęp do informacji o charakterze publicznym

o   sprawę załatwia Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, pokój Nr 301.

  3. Uzyskać zaświadczenie o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu

o   sprawę załatwia Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy, pokój Nr 203,

o   wymagane dokumenty: podanie do Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie,

o   dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 maja 1, 16 – 300 Augustów, w godz. 8.00 – 15.00 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

(Nr 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272).

o   z opłaty skarbowej zwolnione osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, wymienione w art. 7, ust. 1 – 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

  4. Uzyskać informację na temat warunków bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych rodzajów obiektów i form działalności

o   sprawę załatwia Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy, pokój Nr 310.

  5. Uzyskać informację o wymaganych dokumentach obowiązujących przy przekazywaniu obiektu do użytkowania

o   sprawę załatwia Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy, pokój Nr 310 .

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się