2016-05-25

Monitoring pożarowy - podłaczenie systemu sygnalizacji pożarowej obiektu do PSP

Warunki organizacyjno – techniczne przyłączenia abonenta do stacji odbiorczej alarmów pożarowych

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Augustowie

 

 

1. Operator, w zakresie uzgodnień związanych ze złożeniem wniosku abonenta o przyłączenie, może działać w jego imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

2. Przyłączenie abonenta do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych następuje na pisemny wniosek abonenta do Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie wraz z załącznikami zawierającymi:

a)      informację o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym : nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, numery certyfikatów elementów wchodzących w skład systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

b)      kopię umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,

c)      kopię umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usług transmisji alarmu pożarowego, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

- tor radiowy - pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji  Elektronicznej (dokumenty potwierdzające),

- tor telefoniczny - informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych,

d)     wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz plany ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) ,

e)      kartę charakterystyki obiektu zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 3

f)       oświadczenie o przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.

3. Warunkiem podłączenia abonenta jest rozpatrzenie wniosku abonenta oraz uzyskanie pozytywnej opinii Komendanat Powiatowego PSP o uzgodnieniu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno -alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

4. Komendant Powiatowy w ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, może przeprowadzić czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w wyżej wymienionych czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie.

5. Komendant Powiatowy w ramach rozpatrywania wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub operatora innych dodatkowych informacji.

6. Komendant Powiatowy, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta, dokonuje oceny kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno-technicznych, dokumentacji złożonej przez abonenta.

 

7. Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w
następujących przypadkach:

 

  • stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych i technicznych określonych w niniejszych wytycznych,

 

  • stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem,

 

  • stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,

 

  • braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

 

  • stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.

 

8. Występowanie warunków, o których mowa w pkt. 3.7.3. nie zwalnia z obowiązku
połączenia  urządzeń   sygnalizacyjno-alarmowych   systemu   sygnalizacji   pożarowej w odniesieniu do obiektów, o którym mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), z obiektem Komendy Miejskiej PSP.

9. Komendant Powiatowy, w ramach prowadzonego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu monitoringu pożarowego może przeprowadzić kontrolę poprawności funkcjonowania systemu monitoringu pożarowego. O terminie i zakresie kontroli abonent zostanie powiadomiony pisemnie na 7 dni przed planowaną kontrolą.

10. Eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach użytkowania.

11. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

12. Każdy użytkownik systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia.

13. Jednym z wymaganych wpisów w książce eksploatacji systemu muszą być dane firmy i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.

14. Wpisy w ww. książce muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów i zdarzeń (m.in. uszkodzeń, fałszywych alarmów); czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej te czynności.

15. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być potwierdzane stosownym dokumentem (np. oświadczeniem firmy konserwującej system sygnalizacji pożarowej z podaniem zakresu czynności).

16. Zakres przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych można określić zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006, przy czym powinien on obowiązkowo obejmować sprawdzenie dwutorowości przesyłania alarmu pożarowego.

17. Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanej w monitorowanych obiektach:

a)      wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty
(deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia),

b) instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana, wykonana oraz
konserwowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

c) centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez personel zgłaszanych alarmów pożarowych - należy zastosować dwustopniową organizację alarmowania z możliwością ustawiania czasów opóźnień;

d) maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę nie może przekraczać czasu T1 = 2 minuty, a suma czasów na zgłoszenie się personelu i rozpoznanie nie może przekraczać czasu (T1+T2) = 10 minut

e) czas na rozpoznanie powinien być tak dobrany, aby czas zwłoki na powiadomienie PSP zmniejszony był do niezbędnego minimum oraz tak, aby nie powodował włączania się w chronionym obiekcie alarmu pożarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pożarowej w tym obiekcie przez personel,

f) włączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje przejście centrali sygnalizacji pożarowej do alarmu pożarowego II stopnia bez zwłoki czasowej,

g) zabrania się kasowania alarmu pożarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie,

h) centrala sygnalizacji pożarowej powinna umożliwiać przeprowadzenie analizy sposobu postępowania obsługi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzenia,

i) centrala sygnalizacji pożarowej powinna posiadać odpowiednie wyjścia, co najmniej dwie pary zestyków, umożliwiające wysyłanie informacji o pożarze lub o uszkodzeniu poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru; jedna para zestyków przełączana jest w przypadku alarmu pożarowego II stopnia, natomiast druga para przełączana jest w przypadku wystąpienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC, 1A AC/DC),

j) alarm pożarowy powinien mieć bezwzględny priorytet w dostępności do systemu transmisji alarmu w stosunku do sygnałów uszkodzeniowych,

k)  w przypadku braku całodobowej obsługi w obiekcie abonenta należy zastosować układ koincydencji linii dozorowych, w celu zmniejszenia ilości fałszywych alarmów i przyjęcie alarmowania jednostopniowego.

 

W załaczeniu:

1. wzór wniosku

2. karta charakterystyki abonenta

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się