2016-05-05

Obozy harcerskie: opinie na letni wypoczynek dzieci i młodzieży

W celu uzyskania opinii o spełnieniu wymagań o ochronie przeciwpożarowej na obozie harcerskim należy złożyć:

Wniosek o opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obozu harcerskiego wraz z podaniem informacji :

1.      liczby osób – uczestników obozu (osobno dla każdego turnusu: uczestnicy + kadra),

2.      terminu obozu (lub terminów poszczególnych turnusów),

 

oraz dołączenie w formie załączników

1.      instrukcję postepowania na wypadek pożaru

2.a     projektu obozu, jeżeli przeznaczony będzie dla ponad 50 uczestników łącznie z kadrą na powierzchni powyżej 2000 m2

lub

2.b. projektu obozu jeżeli przeznaczony będzie dla ponad 50 uczestników łącznie z kadrą na powierzchni do 2000 m2 uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

3. wykaz gaśnic z podaniem ilości środka gaśniczego i grup pożarów do których przeznaczone są gaśnice oraz protokół badań technicznych gaśnic potwierdzający ich sprawność techniczną  (2 kg środka gaśniczego na każde 100m2 strefy pożarowej obozu),

4. aktualne protokoły badań technicznych instalacji użytkowych o ile takie występują: elektrycznej, wentylacyjnej, spalinowej, gazowej (w tym kuchenek gazowych zasilanych z butli) – jeżeli nie występują, proszę wpisać we wniosku "nie występują",

5. zgodę Nadleśnictwa na palenie ogniska w miejscu wyznaczonym.

 

Wnioski o wydanie opinii wnoszą właściciele lub zarządcy obiektów/terenów lub organizator na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela budynku lub terenu.  Po uzyskaniu opinii, właściciel przekazuje kopię opinii organizatorowi wypoczynku, który rejestruje wypoczynek we właściwym kuratorium oświaty.

 

Wnioski składa się:

1.       pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego,

2.       pisemnie, składając wniosek osobiście w sekretariacie komendy,

3.       faksem lub pocztą e-mail (UWAGA: w tym przypadku wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie podpisu osobiście lub przesłania oryginału wniosku w wersji papierowej z podpisem pocztą tradycyjną),

4.       elektronicznie za pośrednictwem ePUAP (zakładka ESP elektroniczna skrzynka podawcza - pismo ogólne do urzędu).

 

Uwagi do pkt 2a i 2b

Projekt obozu powinien zawierać w szczególności:

1. całkowitą powierzchnię obozu w m2,

2. podział obozu na podobozy (strefy pożarowe) z podaniem wielkości stref w m2 i odległości między podobozami (strefami),

3. drogi dojazdowe do obozu (w tym numery leśnych dojazdów pożarowych),

4. punkty czerpania wody do gaszenia pożaru i drogi dojazdowe do tych punktów,

5. rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i gaśnic (co 30 m na terenie obozu)

6. przyłącza energetyczne i wyłączniki prądu

7. instalacje gazowe (rozmieszczenie)

8. miejsce rozpalania ognisk wyznaczone przez właściciela terenu

9. informacja o umieszczeniu instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych wraz z określeniem zakazu sznurowania namiotów podczas przebywania ludzi,

10. inne, istotne ze względu na bezpieczeństwo pożarowe i specyfikę obozu.

 

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni od dnia wpływu wniosku.


Informacje o bezpieczeństwie pożarowym pól biwakowych, kempingów itp. zawarte są w artykule:

Kempingi i pola namiotowe - wymagania w
zakresie ochrony ppoż.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się