2016-03-21

Przyjmowanie i załatwianie spraw - informacje ogólne

Przyjęcie sprawy potwierdzane jest przez pracownika pieczątka, datą wpływu i podpisem.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawy można wnosić za pośrednictwem platformy ePUAP oraz portalu "cyfrowy urząd" (zakładka elektroniczna skrzynka podawcza).

Adres do korespondencji:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów
 
e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl
strona www:  http://augustow.straz.bialystok.pl

Wykaz ważniejszych numerów telefonów:

Sekretariat:
Tel.: 47 711 80 10
fax.: 47 711 80 09

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP:
Tel.: 47 711 80 00, 47 711 80 01, 47 711 80 02

Wydział Operacyjno- Rozpoznawczy:
Tel.: 47 711 80 15, 47 711 80 20

Wydział kwatermistrzowsko - techniczny:
Tel.: 47 711 80 40, 47 711 80 41

Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjno - kadrowych:
Tel.: 47 711 80 35

Samodzielne stanowisko pracy ds. Finansów:
Tel.: 47 711 80 25

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza:
Tel.: 47 711 80 04, 47 711 80 05

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się