2015-01-13

Lista spraw załatwianych elektronicznie (karty usług e-podlaskie.eu)

 

Lista spraw (kart usług) możliwych do załatwienia drogą elektroniczną

linki bezpośrednie do formularzy elektronicznych zamieszczonych na platformie:

CYFROWY URZĄD  http://e-podlaskie.eu


UWAGA: w razie złożenia dokumentów za pośrednictwem ESP nie podpisanych „Profilem zaufanym” lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym, osoba składająca zostanie poproszona do uzupełnienia podpisu (osobiście lub przesłania podpisanego wniosku w wersji papierowej pocztą tradycyjną).
 


Pismo ogólne do Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie

   http://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?cardIDToken=1215
 
  Usługa pozwala na złożenie pisma (podania, wniosku itp.) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.Skargi, wnioski, zapytania do Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie

http://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?cardIDToken=1533

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku lub zapytania.

 


Zaświadczenie o pożarze lub innym zdarzeniu z udziałem straży pożarnej

http://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?cardIDToken=838

Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu lub pożarze.

 

 

Opinia o imprezie masowej

http://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?cardIDToken=824

Usługa umożliwia uzyskanie opinii o siłach i środkach niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej. 

Uwaga: do wniosku należy dołączyć osobne i ponumerowane załączniki:

 1. program imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 2. regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 3. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej; 

 4. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej; 

 5. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. 

 6. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem  (zawierający:oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,      oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów).  
 7. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy (wraz z kopią uprawnień osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej) 
 8. informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
 9. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 10. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

 11. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

 12. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych (w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie); 

 13. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk (jeżeli stosowane) 

 14. informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy (wraz z kopią uprawnień osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej), 

Załączniki 1-11 są obligatoryjne, załączniki 12-14 - opcjonalnie.