2015-01-08

Dane teleadresowe

Adres do korespondencji:
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów

 

e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl          strona www:  http://augustow.straz.bialystok.pl

 

ePUAP (adres skrytki): /KPPSPAU/skrytka

 

Komendant Powiatowy PSP w Augustowie

st. bryg. Leszek Krzyżewski

47 711 80 11

l.krzyzewski@straz.bialystok.pl

 

Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie

mł. bryg. Krzysztof Kiewlak

47 711 80 12

k.kiewlak@straz.bialystok.pl

 

 Sekretariat

47 711 80 10, fax 47 711 80 09

kppspau@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds.  kadr

Starszy technik

mł. ogn. Marzena Klejps

47 711 80 35

m.klejps@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. organizacji

Starszy technik

Marzenna Szkiłądź

47 711 80 10

m.szkiladz@straz.bialystok.pl

 

Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy

Starszy specjalista

kpt. Paweł Bukrejewski

47 711 80 15

p.bukrejewski@straz.bialystok.pl

 

Starszy specjalista

st. kpt. Karol Karwowski

47 711 80 20

k.karwowski@straz.bialystok.pl

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie

47 711 80 00, 47 711 80 01, 47 711 80 02

Fax 47 711 80 03

kppspau.psk@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów

Główny Księgowy

asp. sztab. Barbara Czupryńska

47 711 80 25

b.czuprynska@straz.bialystok.pl

 

Sekcja kwatermistrzowsko -techniczna

Kierownik sekcji

st. kpt. Zbigniew Bogdan

47 711 80 40

z.bogdan@straz.bialystok.pl

 

Starszy inspektor

Tadeusz Kotwica

47 711 80 41

t.kotwica@straz.bialystok.pl

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca JRG

mł. kpt. Michał Olszewski

47 711 80 04

m.olszewski@straz.bialystok.pl

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Z-ca Dowódcy JRG

p.o. asp. sztab. Marek Matyskiel

47 711 80 05

 

 

 

Dowódca zmiany

47 711 80 06

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się